Partneri

Naše služby a produkty

Ponúkame komplexné riešenia v oblasti elektroenergetiky, predikčných a simulačných modelov elektrických sietí, dátovej analýzy a machine learningu. Našou silnou doménou je výskum a vývoj na základe špecifických potrieb zákazníka, ktorý je zvyčajne vo výsledku podporený aj užitočnými prislúchajúcimi nástrojmi akými sú napríklad jednoduché PC aplikácie. Máme za sebou množstvo realizovaných výpočtov parametrov vonkajších elektrických vedení, hygienických štúdií elektromagnetických polí, štatistických analýz geograficky určených dát, či štúdií zameraných na predikciu založených na sociálno-ekonomických faktoroch. Svoje portfólio neustále rozširujeme a sme otvorení novým spoluprácam.

Vonkajšie elektrické vedenia

Vonkajšie elektrické vedenia sú tepnami každej modernej elektrickej infraštruktúry. Vedomosti o ich mechanických, elektrických, magnetických a iných vlastnostiach sú preto kľúčové pre ich  správne a bezporuchové prevádzkovanie v elektrizačnej sústave. V EERC sa zaoberáme špecializovanými výpočtami vlastností vonkajších elektrických vedení, rovnako ako aj ich vplyvmi na priame okolie. Naša špecializácia zahŕňa:

 • výpočty elektrických parametrov,
 • výpočty hygienických limitov elektromagnetických polí,
 • výpočty indukovaných napätí na SOK vodičoch a priestorového potenciálu v okolí vedenia,
 • výpočty prúdovej zaťažiteľnosti vedenia,
 • výpočty nebezpečných vplyvov na potrubiach a plynovodoch,
 • výpočty rušivých vplyvov na telekomunikačnú infraštruktúru a železničné systémy,
 • mechanické výpočty dlhých a krátkych rozpätí,
 • štúdie prúdovej a napäťovej nesymetrie,
 • štúdie akustického hluku,
 • štúdie skratových účinkov prúdu,
 • štúdie integrácie obnoviteľných zdrojov a batériových systémov do siete.

Zaoberáme sa taktiež neštandardnými problémami, ktoré sa s vonkajšími vedeniami spájajú. Radi s Vami takúto požiadavku osobne skonzultujeme a navrhneme jej riešenie.

Vonkajšie elektrické vedenia

Vonkajšie elektrické vedenia sú tepnami každej modernej elektrickej infraštruktúry. Vedomosti o ich mechanických, elektrických, magnetických a iných vlastnostiach sú preto kľúčové pre ich  správne a bezporuchové prevádzkovanie v elektrizačnej sústave. V EERC sa zaoberáme špecializovanými výpočtami vlastností vonkajších elektrických vedení, rovnako ako aj ich vplyvmi na priame okolie. Naša špecializácia je:

 • výpočty elektrických parametrov,
 • výpočty hygienických limitov elektromagnetických polí,
 • výpočty indukovaných napätí na SOK vodičoch a priestorového potenciálu v okolí vedenia,
 • výpočty prúdovej zaťažiteľnosti vedenia,
 • výpočty nebezpečných vplyvov na potrubiach a plynovodoch,
 • výpočty rušivých vplyvov na telekomunikačnú infraštruktúru a železničné systémy,
 • mechanické výpočty dlhých a krátkych rozpätí,
 • štúdie prúdovej a napäťovej nesymetrie,
 • štúdie akustického hluku,
 • štúdie skratových účinkov prúdu,
 • štúdie integrácie obnoviteľných zdrojov a batériových systémov do siete.

Zaoberáme sa taktiež neštandardnými problémami, ktoré sa s vonkajšími vedeniami spájajú. Radi s Vami takúto požiadavku osobne skonzultujeme a navrhneme jej riešenie.

 

Vývoj a výskum

Našou špecializáciou je elektroenergetika a dátová analýza. Poskytujeme poradenstvo a vývoj nových riešení aktuálnych problémov. Elektrizačná sústava sa postupne transformuje a musí sa adaptovať na nové sociálne a technologické parametre, ktoré prichádzajú v trende distribuovaných malých zdrojov, konceptu Smart Cities, efektívneho spracovávania IMS dát, potreby predikčných modelov, ostrovných a hybridných systémov, očakávaného nárastu e-mobility, integrácie batériových systémov a ostatných budúcich predpokladov budúcej elektrizačnej sústavy. Pracujeme na riešeniach, ktoré sú v súlade s najmodernejším smerovaním v oblasti elektroenergetiky a dátovej analýzy. Naše hlavné tézy sú:

 • vysoká efektivita,
 • nízka energetická náročnosť,
 • dôraz na trvalú udržateľnosť.

Na základe týchto zásad veríme, že prispejeme k lepším systémom a efektívnejším mechanizmom naprieč energetikou a jej blízkymi odvetviami.

Machine Learning, web scraping

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
 • Quisque euismod metus non egestas varius.
 • Maecenas finibus nibh ut velit finibus tincidunt.
 • Aenean porta arcu quis mattis hendrerit.
 • Fusce non eros placerat, rutrum nisi eget, luctus erat.
 • Duis vel urna et erat ultricies efficitur at ac turpis.
 • Proin pulvinar ante non vehicula finibus.
 • Nunc sit amet turpis quis nisl placerat sodales non eget nibh.

Našou špecializáciou je elektroenergetika a dátová analýza. Poskytujeme poradenstvo a vývoj nových riešení aktuálnych problémov. Elektrizačná sústava sa postupne transformuje a musí sa adaptovať na nové sociálne a technologické parametre, ktoré prichádzajú v trende distribuovaných malých zdrojov, konceptu Smart Cities, efektívneho spracovávania IMS dát, potreby predikčných modelov, ostrovných a hybridných systémov, očakávaného nárastu e-mobility, integrácie batériových systémov a ostatných predpokladov budúcej elektrizačnej sústavy. Pracujeme na riešeniach, ktoré sú v súlade s najmodernejším smerovaním v oblasti elektroenergetiky a dátovej analýzy. Naše hlavné tézy sú:

 • vysoká efektivita,
 • nízka energetická náročnosť,
 • dôraz na trvalú udržateľnosť.

Na základe týchto zásad veríme, že prispejeme k lepším systémom a efektívnejším mechanizmom naprieč energetikou a jej blízkymi odvetviami.

Vývoj a výskum 

Machine Learning, data analysis 

Strojové učenie je podoblasť umelej inteligencie, založená na počítačových algoritmoch, ktoré sú automaticky zdokonalovné cez skúsenosti učené z dát. Celkovo existujú tri prístupy učenia modelov strojového učenia: učenie s učitelom, učenie bez učitela a učenie formou odmeňovania. Modely strojového učenia majú veľkú výhodu v schopnosti učenia sa z dát, teda porozumeniu a schopnosti nájsť rôzne závislosti, a to aj také, ktoré by dátový analityk mal problem nájsť. Našou špecializáciou je:
 • spracovanie a agregácia dát,
 • návrh dátovej štruktúry,
 • dátová analýza,
 • hľadanie anomálií,
 • zhlukovanie dát do kategorií,
 • vyhľadávanie významných závislostí,
 • vytváranie modelov strojového učenia (regresné, klasifikačné, zhlukovacie).

Náš tím

Ing. Matej Cenký, PhD.

CEO – Elektroenergetik

Vývoj a výskum

cenky@eerc.sk

 

Ing. Matej Cenký PhD. je výskumným pracovníkom na STU FEI – na ústave Elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky. Na rovnakej fakulte svoje štúdium začal v roku 2010 v študijnom programe Elektrotechnika, odkedy úspešne kráčal až ku doktorátu v roku 2018 v zameraní Elektroenergetika. Už od diplomovej práce bol v kontakte s praxou, nakoľko samotná diplomová práca bola vytvorená v spolupráci s firmou SPIE Elektrovod, kde pôsobil až do roku 2019.  V rámci inžinierskeho štúdia získal cenu dekana  STU v súťaži ŠVOČ a v rámci doktorandského štúdia sa spolu s Ing. Jozefom Bendíkom, PhD. venoval aj problematike experimentálneho overenia separačnej vzdialenosti bleskozvodov. Je členom technickej komisie zameranej na elektrické inštalácie budov a ochranu pred bleskami.  Za dosiahnuté výsledky im bola v roku 2018 udelená Cena prezidenta SEZ-KES za prínos v elektrotechnike. Je autorom mnohých vedeckých a odborných príspevkov z oblasti elektronergetiky na domácich, ako aj na medzinárodných fórach. Zaoberá sa hlavne problematikou elektrických parametrov a mechaniky vonkajších elektrických vedení, či ustálenými stavmi v elektrizačnej sústave. Okrem akademickej činnosti hráva v kapele RANA, pomáha v rodinnom vinárstve www.vinocenky.sk.

Ing. Jozef Bendík, PhD.

CEO – Elektroenergetik

Vývoj a výskum

bendik@eerc.sk

 

Ing. Jozef Bendík PhD. nastúpil v roku 2010 na FEI STU v Bratislave na študijný program Elektrotechnika. Popri bakalárskom a aj inžinierskom štúdiu pracoval vo firme SPIE Elektrovod, kde sa začal venovať problematike vonkajších silových vedení a elektromagnetických polí pod vedeniami. Nadobudnuté vedomosti v rámci štúdia a získané praktické skúsenosti vyústili do dizertačnej práce Elektromagnetické polia v okolí vonkajších silových vedení. Prácu obhájil v septembri 2018. Uvedená dizertačná práca bola ocenená Cenou Aurela Stodolu za najlepšiu dizertačnú prácu. V novembri 2018 sa stal Ing. Jozef Bendík, PhD. laureátom Študentskej osobnosti Slovenska akademického roka 2017/2018 v kategórii Hutníctvo, strojárstvo, energetika. V rámci doktorandského štúdia sa spolu s Ing. Matejom Cenkým, PhD. venoval aj problematike experimentálneho overenia separačnej vzdialenosti bleskozvodov. Za získané výsledky im bola v roku 2018 udelená Cena prezidenta SEZ-KES za prínos v elektrotechnike. Je autorom viacerých vedeckých publikácií na domácej a medzinárodnej úrovni. Je tiež autor viacerých štúdií hodnotenia hygienických vplyvov elektromagnetických polí na novokonštruovaných vonkajších vedeniach. Popri svojej akademickej a výskumnej práci je aktívny maratónsky bežec ako aj ultrabežec.

Vyštudovali sme na Fakultu elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave  odbor elektroenergetika v rokoch 2010 – 2018, kde sme neskôr nastúpili ako výskumní pracovníci na Ústave elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky. Naše hlavné pole pôsobnosti zahŕňa tému elektromagnetických polí akustického hluku, či špecializované výpočty elektrických parametrov a mechanických namáhaní vonkajších silových vedení. Popri štúdiu sme nadobudli skúsenosti v tvorbe širokého spektra softvérových aplikácií, ktoré idú ruka v ruke s potrebami energetiky súčasnosti. Stále sa aktívne zúčastňujeme medzinárodných konferencií na Slovensku aj v zahraničí (EPE, CIRED, Cigré a iné).

Publikácie

Stochastic approach for increasing the PV hosting capacity of a low-voltage distribution network
Bendík, Jozef — Cenký, Matej — Cintula, Boris — Beláň, Anton — Eleschová, Žaneta — Janiga, Peter
Stochastic approach for increasing the PV hosting capacity of a low-voltage distribution network. Processes, 11. s. 1.


Analysis of voltage stability of the Slovak Republic’s power system
Eleschová, Žaneta — Cintula, Boris — Cenký, Matej — Beláň, Anton — Bendík, Jozef — Janiga, Peter
Analysis of voltage stability of the Slovak Republic’s power system. Processes, 10. s. 12.


Three-phase and single-phase measurement of overhead power line impedance evaluation
Cintula, Boris — Eleschová, Žaneta — Cenký, Matej — Janiga, Peter — Bendík, Jozef — Beláň, Anton
Three-phase and single-phase measurement of overhead power line impedance evaluation. Energies, 14. s. 19.


Comparison of electromagnetic fields emitted by typical overhead power line towers
Bendík, Jozef — Cenký, Matej — Eleschová, Žaneta — Beláň, Anton — Cintula, Boris — Janiga, Peter
Comparison of electromagnetic fields emitted by typical overhead power line towers. Electrical Engineering, 103. s. 2021.


Measurement of static frequency characteristics of home appliances in smart grid systems
Beláň, Anton — Cintula, Boris — Cenký, Matej — Janiga, Peter — Bendík, Jozef — Eleschová, Žaneta — Šimurka, Adam
Measurement of static frequency characteristics of home appliances in smart grid systems. Energies, 14. s. 6.


Vonkajšie elektrické vedenia 1
Bendík, JozefCenký, Matej  — Bindzár, Miroslav
Vonkajšie elektrické vedenia 1, Vysokoškolská učebnica,  Bratislava : Vydavateľstvo SPEKTRUM STU, 2020. 134 s. ISBN 978-80-227-4997-8.


Impact of e-mobility on unbalance in low voltage distribution network
Eleschová, Žaneta — Bendík, Jozef — Cenký, Matej — Beláň, Anton — Cintula, Boris — Janiga, Peter
Impact of e-mobility on unbalance in low voltage distribution network. In RUSEK, S. EPE 2019. Ostrava: Technical University of Ostrava, 2019, s. 47–52. ISBN 978-1-7281-1334-0.


Optimized power flows in microgrid with and without distributed energy storage systems
Chudý, Michal — Bendík, Jozef — Cenký, Matej
Optimized power flows in microgrid with and without distributed energy storage systems. In Grid of the Future – Atlanta 2019. [s.l.]: CIGRE, 2019, s. 1–11.


Probabilistic model of electric vehicle charging demand to distribution network impact analyses
Cenký, Matej — Bendík, Jozef — Eleschová, Žaneta — Beláň, Anton — Cintula, Boris — Janiga, Peter
Probabilistic model of electric vehicle charging demand to distribution network impact analyses. In RUSEK, S. EPE 2019. Ostrava: Technical University of Ostrava, 2019, s. 53–58. ISBN 978-1-7281-1334-0.


Experimental verification of material coefficient defining separation distance for external lightning protection system
Bendík, Jozef — Cenký, Matej — Pípa, Marek — Kment, Attila — Chudý, Michal — Beláň, Anton — Eleschová, Žaneta
Experimental verification of material coefficient defining separation distance for external lightning protection system. Journal of Electrostatics, 98. s. 69–74.


 

Advanced methods for computation of electrical parameters for overhead transmission lines
Cenký, Matej — Bendík, Jozef — Eleschová, Žaneta
Advanced methods for computation of electrical parameters for overhead transmission lines. Journal of Electrical Engineering, 68. s. 143–147.


Automated data sorting advancements for electrical parameters computations for long overhead transmission lines
Cenký, Matej — Bendík, Jozef — Eleschová, Žaneta — Beláň, Anton — Cintula, Boris
Automated data sorting advancements for electrical parameters computations for long overhead transmission lines. In JANÍČEK, F. — ELESCHOVÁ, Ž. Power engineering 2018. Energy-Ecology-Economy 2018: 14th International scientific conference. Tatranske Matliare, Slovakia. June 5-7, 2018. 1. vyd. Bratislava : Slovak University of Technology, 2018, s. 133–137. ISBN 978-80-89402-98-4.


Complex calculation of intensity of electric field under power transmission line using catenary shape of conductors and flat surface
Bendík, Jozef — Cenký, Matej — Eleschová, Žaneta
Complex calculation of intensity of electric field under power transmission line using catenary shape of conductors and flat surface. In JANÍČEK, F. — ELESCHOVÁ, Ž. Power engineering 2016. Energy-Ecology-Economy 2016: 13th International scientific conference. Tatranske Matliare, Slovakia. May 31 – June 2, 2016. 1. vyd. Bratislava : Slovak University of Technology, 2016, s. 139–144. ISBN 978-80-89402-86-1.


Controversy in discussion on health risk associated with electromagnetic fields of overhead power lines
Bendík, Jozef — Cenký, Matej — Eleschová, Žaneta — Beláň, Anton — Cintula, Boris
Controversy in discussion on health risk associated with electromagnetic fields of overhead power lines. In JANÍČEK, F. — ELESCHOVÁ, Ž. Power engineering 2018. Energy-Ecology-Economy 2018: 14th International scientific conference. Tatranske Matliare, Slovakia. June 5-7, 2018. 1. vyd. Bratislava : Slovak University of Technology, 2018, s. 120–123. ISBN 978-80-89402-98-4.


Electrical characteristics of incompletely unrolled three-phase power cable on wooden drum
Cenký, Matej — Bendík, Jozef — Ivanič, Marián — Eleschová, Žaneta
Electrical characteristics of incompletely unrolled three-phase power cable on wooden drum. In Elektroenergetika 2017. Košice: Technical University of Košice, 2017, s. 675–680. ISBN 978-80-553-3195-9.


Enumeration of magnetic flux density generated by power transmission lines
Bendík, Jozef — Kment, Attila — Pípa, Marek
Enumeration of magnetic flux density generated by power transmission lines. In Electric power engineering 2015. Ostrava: VSB – Technical University of Ostrava, 2015, s. 396–401. ISBN 978-1-4673-6787-5.


Influence of different weather conditions on the maximum load current of overhead power lines
Bendík, Jozef — Cenký, Matej — Eleschová, Žaneta — Beláň, Anton — Cintula, Boris
Influence of different weather conditions on the maximum load current of overhead power lines. In EPE 2018. Brno: University of Technology, 2018, s. 76–79. ISBN 978-1-5386-4612-0.


Influence of the harmonic content on the root mean square value of the electromagnetic field produced by overhead power lines
Bendík, Jozef — Cenký, Matej — Eleschová, Žaneta — Beláň, Anton — Cintula, Boris
Influence of the harmonic content on the root mean square value of the electromagnetic field produced by overhead power lines. In JANÍČEK, F. — ELESCHOVÁ, Ž. Power engineering 2018. Energy-Ecology-Economy 2018: 14th International scientific conference. Tatranske Matliare, Slovakia. June 5-7, 2018. 1. vyd. Bratislava : Slovak University of Technology, 2018, s. 116–119. ISBN 978-80-89402-98-4.


Measurement of transformer harmonic no-load currents spectrum using magnetic field spectral analysis
Bendík, Jozef — Cenký, Matej — Janiga, Peter — Ivanič, Marián — Eleschová, Žaneta
Measurement of transformer harmonic no-load currents spectrum using magnetic field spectral analysis. In Elektroenergetika 2017. Košice: Technical University of Košice, 2017, s. 660–663. ISBN 978-80-553-3195-9.

Zobraziť viac

Referencie

 • Množstvo štandardných výpočtov elektrických parametrov 110kV a 400 kV v SR aj ČR – V479, V480, V481, V483, V484, V617 (ČR), V618 (ČR), V1318 (ČR), V519 (ČR), V7503, V7762, V7766, V7738, V7739, V7891, V7892, V7817, V8835 a iné – rôzni odberatelia
 • Množstvo štandardných výpočtov elektromagnetických polí v okolí vonkajších elektrických vedení 110 kV a 400 kV – V426, V427, V483, V484, V485, V5566, V1359 a iné – rôzni odberatelia
 • Stochastické modelovanie distribuovanej výroby FVE v NN a VN sieťach, a.s. – 2021 – Power System Consulting, s.r.o.
 • Výpočet nebezpečných vplyvov VVN vedení V1188/V1187 na telekomunikačné vedenie CETIN – 2021 – pre SPIE, a.s.
 • Výpočet nebezpečných vplyvov VVN vedení V1295/V1296/V1297 na telekomunikačné zariadenia Vedenia – 2022 – pre SPIE, a.s.
 • Analýza a prepočet dovolenej prúdovej zaťažiteľnosti vybraných prvkov prúdovej dráhy v rámci elektrických staních v SR. Návrh spôsobu zvýšenia dovolenej prúdovej zaťažiteľnosti prepojenia prístrojov a prípojníc. – 2022 – Power System Consulting, s.r.o.
 • Analýza elektromagnetického žiarenia v okolí vedenia 1×220 kV V271 v rozpätí p.b.č. 62 – 63 na cyklochodníku – 2022 – pre PROVED s.r.o.
 • Výpočet dynamických skratových účinkov pre tuhé vodiče – softvérové spracovanie – 2020 – pre SPIE, a.s.
 • Výpočet priestorového potenciálu – Analýza vplyvu rozloženia elektrického potenciálu 2X110 kV V7525/7526 v úseku ES Žiar n/Hronom – p.b.č.32 na umiestnenie samonosného optického kábla (SOK) – 2020 – PROVED, s.r.o.
 • Analýza elektromagnetického žiarenia v okolí vedenia Križovany – Bystričany v rozpätí p.b.č.220 – 221 – 2020 – SEPS, a.s.
 • Výpočet dynamických skratových účinkov pre lanové vodiče – softvérové spracovanie – 2019 – pre SPIE, a.s.
 • Vývoj predikčných modelov správania sa užívateľov elektromobilov – 2019 – Power System Consulting, s.r.o.
 • Poradenstvo a konzultácie technických aspektov virtuálnych elektrární – 2019 – Virtual Energy Storage Solutions, s.r.o.
 • Výpočet a vyhodnotenie úrovní elektromagnetického žiarenia v okolí vedenia V6812 Snina-Sobrance – 2015 – SAG Elektrovod, a.s.
 • Výpočet a vyhodnotenie úrovní elektromagnetického žiarenia v okolí vedenia V483/V484/V485 na profile Križovany – Bystričany – 2014 – SAG Elektrovod, a.s.
 • Výpočet, vyhodnotenie a porovnanie úrovní elektromagnetického žiarenia v okolí ZVN a VN vzdušných vedení – 2015 – SAG Elektrovod, a.s.
 • Nástroj na konverziu súborov medzi PLS CADD a SCIA „PLS2SCIA“ – softvérové riešenie – 2014 – SAG Elektrovod, a.s.
 • Výpočet nesymetrie a výpočet elektrických parametrov pre 2×400 kV vedenie lokalita Veľký Meder – štátna hranica Slovenská republika – Maďarsko – 2014 – SAG Elektrovod, a.s.
 • Štúdia možnosti dočasného prevádzkovania trojfázových káblových vodičov navinutých čiastočne na prepravnom bubne z dôvodu bypassu opravovaných VN liniek – 2015 – SAG Elektrovod, a.s.

Kontakt

EERC s.r.o.

Electrical engineering research company
Kremeľská 18
841 10, Bratislava
IČO: 51 959 046
DIČ: 2120846684

Ing. Matej Cenký, PhD.
+ 421 911 209 110 | cenky@eerc.sk

Ing. Jozef Bendík, PhD.
+ 421 949 106 994 | bendik@eerc.sk

Top //]]>

Výpočet parametrov vonkajších elektrických vedení

Elektrické parametre vonkajších elektrických vedení sú neoddeliteľnou častou modelovania elektrizačnej sústavy, či súčasťou projektovej dokumentácie pri stavbe alebo rekonštrukcii vedení. Historicky sa tieto parametre počítali výrazne zjednodušenou metodikou „najpočetnejšieho stožiara“, nedosahovali však presnosti akej je možné dosiahnuť v dnešných podmienkach informatizácie a hlbších vedomostiach o samotnom vedení, ale aj jeho priamom okolí.

Vo všeobecnosti je potrebné na výpočet elektrických parametrov poznať všetky použité vodiče, zemné laná, geometrie stožiarov, sled fáz, veľkosti rozpätí, montážne tabuľky (alebo minimálne vzdialenosti vodičov nad terénom), merný odpor zeme pod vedením, prípadne spôsob prevádzkovania ak sa jedná o viacsystémové linky. Všetky neznáme veličiny vstupujúce do výpočtu je možné nahradiť ich štandardnou hodnotou, no stráca sa tým špecifickosť konkrétnej linky. Výpočty su realizované vždy pre konkrétne vedenie s konkrétnou konfiguráciou vstupných veličín. Na výpočet elektrických parametrov vedenia používame Carsonovu metódu. Pre viac informácií o vplyve externých faktorov na presnosť výpočtu sa danej téme venuje dizertačná práca „Parametre vonkajších silových vedení“ od M. Cenkého, člena  EERC .

Výpočet hygienických limitov elektromagnetických polí

Vonkajšie elektrické vedenia sú zdrojom nízkofrekvenčného elektromagnetického poľa. Toto žiarenie označujeme ako neionizujúce žiarenie extrémne nízkej frekvencie. Žiarenie môžme posudzovať z hľadiska technický a zdravotné vplyvov. Pri projektovaní vonkajších elektrických vedení sú tieto dve hľadiská skĺbené. Hygienické štúdie sú povinnou súčasťou projektu návrhu vonkajších elektrických vedení. Častokrát sa projektant stretáva aj s požiadavkou výpočtu indukovaných napätí pri ustálených alebo prechodných stavoch na okolitej infraštruktúre, aku môžu byť inžinierske siete alebo obytné budovy.

 

Indukované napätia na infraštruktúre v okolí elektrických vedení, ako napr. ropovody a plynovody, sú v posledných rokoch oblasťou vyššieho technického záujmu. Môžu totiž spôsobovať bludné prúdy a následne koróziu zariadení. Ich vplyvom môže dôjsť k ohrozeniu zdravia osôb v kontakte s takýmito objektami. Poskytujeme komplexnú analýzu elektromagnetických polí v okolí vonkajších elektrických vedení. Do riešenia implementujeme, vplyvy okolia, tvar terénu, konštrukčné a prevádzkové vplyvy. Pre viac informácií o výpočte a danej problematike  nájdete v dizertačnej práci "Elektromagnetické polia v okolí vonkajších silových vedení" of J. Bendíka člena EERC.

Výpočty indukovaných prúdov napätí na SOK vodičoch - výpočet priestorového potenciálu

Trasy elektrických vedení slúžia z praktických a ekonomických dôvodov ako vhodné koridory pre iné druhy inžinierskych sietí. Typicky sa tieto koridory spolu so stožiarovou konštrukciou využívajú ako prvok komunikačnej infraštruktúry. Nosným prvkom tejto infraštruktúry sú optické káble.  Účelom SOK  je poskytnúť telekomunikačnú trasu využívajúcu optické vlákna. Ako trasy sa využívajú koridory vonkajších elektrických vedení a SOK je umiestnený priamo na konštrukcií stožiarov. Ukazuje sa, že najčastejším zdrojom porúch SOK sú vysoké hodnoty indukovaného prúdu na SOK v kombinácii s potenciálnym vysokým napätím pri preskoku oblúka. Miesta týchto porúch vykazujú značné rozdiely odporu. Ide o prechodové odpory medzi armovaním SOK alebo suché pásy na SOK.

 

 

V prípade porúch v tesnej blízkosti armovania vstupuje do problému ešte zvýšený povrchový gradient poľa a vznik koróny, ktorá prispieva ku vzniku porúch. Príčinou vysokého prúdu na SOK je rozloženie kapacít medzi fázovými vodičmi a SOK, SOK a zemou, a znečistenie povrchu SOK. Znečistenie SOK je neovplyvniteľný parameter, ktorý sa navyše veľmi komplikovane v praxi určuje. Pokiaľ ide o rozloženie kapacít, tie predstavuje v praxi geometria zavesenia fázových vodičov a SOK voči sebe a voči zemi. Analýzou indukovaných prúdov a priostorového potenciálu v priestore je možné lokalizovať optimálne uloženie SOK vodičov, pri ktorom je minimalizované riziko poruchy v dôsledku indukcie.

Výpočet prúdovej zaťažiteľnosti vedenia

Ampacita, alebo aj prúdová zaťažiteľnosť vedení, je aktuálnou témou v modernej elektroenergetike práve kvôli zmene rozloženia zaťaženia v sieti ktoré posledné roky sledujeme hlavne kvôli zvýšenému nasadzovaniu obnoviteľných zdrojov.

 

 

Dôsledkom týchto zmien je prehodnocovanie ampacity niektorých vedení. Aktuálne je stále mnoho vonkajších elektrických vedení vyzbrojených starými vodičmi typu AlFe, ktoré sú však pomaly na konci životnosti. zaoberáme sa výpočtom apacity v závislosti od ľubovolných okrajových podmienok definujúci napr. najhoršie stavy v lete zime a podobne.  Takto pripravené podklady sú jednoznačne nastavené pre danú geografickú oblasť a vedia byť využité pri projekcii ako aj pri budúcom plánovaní elektrizačnej sústavy.

Mechanické výpočty dlhých a krátkych rozpätí

Pokiaľ je rozpätie určené medzi dvoma kotevnými stožiarmi so závesnými izolátormi, tak toto rozpätie je definované ako krátke pokiaľ váha izolátorových reťazcov má nie zanedbateľný vplyv na priehyb vodiča v danom rozpätí. Dĺžka takých to rozpätí je preto rôzna, no vo všeobecnosti blížiaca sa hodnote 100 m a menej v závislosti od zvoleného typu izolátora, vodiča, počtu zväzkov a pod. Rozdiel vo výpočtoch výsledných priehybov môže byť problematický pre limity priblíženia vodiča sa k objektom, ale aj k iným vodičom napríklad v prípade križovania vedení. Najčastejšie sa však krátke rozpätia nachádzajú v rozvodných elektrických staniciach.

Štúdia prúdovej a napäťovej nesymetrie

S rastom integrácie obnoviteľných zdrojov, e-mobility a iných jednofázových záťaží a zdrojov do elektrizačnej sústavy v nej výrazne vzrastá riziko vzniku nesymetrie prúdov a napätí. Práve tento parameter je často prvým obmedzujúcim činiteľom pri štúdiách prenosových schopnosti profilov alebo častí skúmanej sústavy. Samotné podmienky limitných hodnôt nesymetrie plynú z aktuálne platných nariadení a noriem.  Aby bolo možné skúmať javy prúdovej a napäťovej nesymetrie, je potrebné modelovať skúmanú oblasť trojfázovo, teda každú fázu samostatne. Naše štúdie sa opierajú v tomto smere o softvér ATP-EMTP, ktorý je robustný modelovací nástroj so širokými možnosťami analýzy a výstupnými dátami. ATP-EMTP je všeobecne uznávaným modelovacím nástrojom so širokou podporou hlavne v zahraničí.

 

 

Štúdia akustického hluku

Vonkajšie elektrické vedenia produkujú rôznu mieru hluku pri rôznych prevádzkových podmienkach. Aplikovaním najnovších poznatkov vieme vyhodnotiť najnepriaznivejšie akustické vplyvy vedenia na jeho priame okolie s prihliadnutím na denné aj nočné limity hluku. V prípade hroziaceho porušenia týchto limitov sú navrhnuté riešenia na obmedzenie akustického hluku konkrétneho vedenia. Tieto štúdie sú rovnako ako väčšina našich služieb úzko špecifické na lokálne podmienky, takže takúto štúdiu odporúčame realizovať pre každé rizikové vedenie v blízkosti obývaných zón.

Štúdia skratových účinkov prúdu

Skratové prúdy spôsobujú vo svojej podstate zvýšeného prúdu hlavne oteplenie vodiča, no zároveň aj silný dočasný nárast elektromagnetických polí v okolí vodičov. Oteplenie vodičov má za následok primárne ich predĺženie a pokles, sekundárne dočasne zvyšuje ich elektrický odpor. V dôsledku silných elektromagnetických polí môžu medzi vodičmi vznikať silné silové pôsobenia, ktoré vedia spôsobiť ich vzájomný dotyk, či mechanicky poškodiť iné blízke prístroje. Všetky tieto a iné premenné zohľadňujú naše štúdie skratových účinkov prúdu. V tejto oblasti sme úspešne vyvinuli vlastný softvér na výpočet dynamických javov pri skratoch v rozvodniach kompatibilný s aktuálne platnými normami STN a IEC.

Štúdia integrácie obnoviteľných zdrojov a batériových systémov do siete

Okrem zvyšovania rizika nesymetrie spomenutého vyššie prináša integrácia nových prvkov do sústavy množstvo premenných, ktoré klasická elektroenergetika v minulosti nezvažovala. Obnoviteľné zdroje už zo svojej podstaty je potrebné regulovať a kompenzovať ich prevádzku pri ich nečinnosti. Nové siete uvažujú s masívnymi batériovými úložiskami ako jednou v hlavných alternatív pre bezproblémový chod lokálnych sústav. Naše štúdie integrácie týchto nových elementov sú schopné odhaliť problémy, ktoré ekonomický model takto vytvorenej siete neuvažuje. Splnenie minimálnych technických a kvalitatívnych požiadaviek je nutné skúmať korektným fyzikálnym modelom sústavy so všetkými známymi výkonovými priebehmi zdrojov aj odberných miest.

Vývoj, výskum a poradenostvo

Naše skúsenosti sa zakladajú najmä na efektívnej práci s dátami spojenej s odbornými vedomosťami z elektroenergetiky. Vo svojej praxi sme sa zaoberali napríklad:

 • efektívnym spracovaním IMS dát,
 • tvorbou predikčných modelov  (napríklad e-mobilita)
 • tvorbou kompaktných softvérových riešení na základe dostupných dát,
 • technickou verifikáciou ekonomických modelov siete.

Na spracovanie IMS dát preferujeme programovací jazyk Python, ktorý je momentálne najefektívnejším nástrojom na tento účel. Na základe sledovania vhodne zvolených parametrov v IMS dátach je možné vytvárať charakteristické skupiny, filtrovať nepodstatné či chybné odčítavania či realizovať iné štatistické úkony a analýzy, no hlavne vytvárať konkrétne podklady a okrajové podmienky pre modely skúmanej oblasti. Takto pripravené modely odberných a výrobných miest s konkrétnymi charakteristickými priebehmi majú omnoho vyššiu výpovednú hodnotu ako všeobecný model podobnej siete.

Predikčné modely realizujeme v stochastickom prevedení, teda ako pravdepodobnostné predikčné modely. Vychádza to hlavne z nášho prístupu k dostupným dátam a schopnosti ich vhodného spracovania na dosiahnutie žiadaného výsledku. Takéto predikčné modely je vhodné aplikovať napríklad na rozvoj e-mobility v konkrétnej oblasti, rozšírenie nabíjacej infraštruktúry, alebo aj iné sociálno-ekonomické predikčné modely pre ktoré je dostatok relevantných vstupných parametrov. V našej práci snažíme zohľadniť všetky relevantné existujúce okrajové podmienky problému.

Naše softvérové riešenia majú charakter jednoduchých aplikácií na konkrétny problém. Nesnažíme sa robiť robustné univerzálnu platformu pre energetiku, ale efektívne zjednodušiť jednotlivé úkony alebo výpočty pre ľudí z praxe. Máme skúsenosti s jazykmi ako Python, Java alebo VBA. Od softvérov na konverziu medzi formátmi v administratíve až po komplexné výpočty na niekoľko klikov pre projektantov.

Machine Learning, data analysis

Na obsahu stránky sa pracuje..