Špecializované výpočty vonkajších elektrických vedení

Hygienické výpočty elektromagnetického poľa

Výpočet elektrických parametrov

Výpočet mechanických namáhaní

Výpočet akustického hluku

Výpočty prúdovej nesymetrie

Vývoj a výskum v oblasti elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky

Riešenie neštandardných úloh v energetike

Hľadanie nových riešení známych problémov

Vývoj inovatívnych a efektívnych spôsobov výpočtu

Výskum v oblasti elektromagnetických a mechanických výpočtov vedení

Technické poradenstvo a softvérový vývoj

Vývoj softvérových aplikácií na mieru

Vývoj pomocných softvérových nástrojov do už existujúcich štruktúr

Poradenstvo v oblasti informatizácie v energetike

Všeobecné technické poradenstvo v oblasti vonkajších elektrických vedení

Hygienické výpočty elektromagnetického poľa v okolí vonkajších elektrických vedení

Vonkajšie elektrické vedenia sú zdrojom nízkofrekvenčného elektromagnetického poľa. Toto žiarenie označujeme ako neionizujúce žiarenie extrémne nízkej frekvencie. Žiarenie môžme posudzovať z hľadiska technický a zdravotné vplyvov.

Pri projektovaní vonkajších elektrických vedení sú tieto dve hľadiská skĺbené. Hygienické štúdie sú povinnou súčasťou projektu návrhu vonkajších elektrických vedení. Častokrát sa projektant stretáva aj s požiadavkou výpočtu indukovaných napätí pri ustálených alebo prechodných stavoch na okolitej infraštruktúre, aku môžu byť inžinierske siete alebo obytné budovy.

Indukované napätia na infraštruktúre v okolí elektrických vedení, ako napr. ropovody a plynovody, sú v posledných rokoch oblasťou vyššieho technického záujmu. Môžu totiž spôsobovať bludné prúdy a následne koróziu zariadení. Ich vplyvom môže dôjsť k ohrozeniu zdravia osôb v kontakte s takýmito objektami.

Poskytujeme komplexnú analýzu elektromagnetických polí v okolí vonkajších elektrických vedení. Do riešenia implementujeme, vplyvy okolia, tvar terénu, konštrukčné a prevádzkové vplyvy.

Výpočet elektrických parametrov a prúdovej nesymetrie

Výstavba elektrického vedenia je komplexná úloha zahŕňajúca veľký počet odborníkov vo viacerých oblastiach. Jednou z expertíz, ktorú je potrebnú zvládnuť’ je aj výpočet elektrických parametrov vonkajších elektrických vedení. Tieto výpočty sú momentálne vo veľkej miere realizované s predpokladom, že vedenie je transponované a vystavané presne podľa navrhovaného projektu. Ak aj predpokladáme, že samotné reálne vyhotovenie vedenia bude totožné s projektom, samotný projekt málokedy spĺňa predpoklady dokonalej transpozície. Použiť’ preto zjednodušené výpočty nie je presné a v dobe výpočtovej techniky dnes už tak pokročilej ani nutné.

Pomocou správnych výpočtov je možné eliminovať’ zvýšené náklady na výstavbu a prevádzku vedenia, napríklad práve zaručením vstupných údajov do výpočtu prúdovej nesymetrie na vedení. Ak sa nesymetria preukáže ako nedostatočná, je možné ušetriť’ na transpozičných  stožiaroch.

Špecializované výpočty vonkajších elektrických vedení

Hygienické výpočty elektromagnetického poľa

Výpočet elektrických parametrov

Výpočet mechanických namáhaní

Výpočet akustického hluku

Výpočty prúdovej nesymetrie

Vývoj a výskum v oblasti elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky

Riešenie neštandardných úloh v energetike

Hľadanie nových riešení známych problémov

Vývoj inovatívnych a efektívnych spôsobov výpočtu

Výskum v oblasti elektromagnetických a mechanických výpočtov vedení

Technické poradenstvo a softvérový vývoj

Vývoj softvérových aplikácií na mieru

Vývoj pomocných softvérových nástrojov do už existujúcich štruktúr

Poradenstvo v oblasti informatizácie v energetike

Všeobecné technické poradenstvo v oblasti vonkajších elektrických vedení

Hygienické výpočty elektromagnetického poľa v okolí vonkajších elektrických vedení

Vonkajšie elektrické vedenia sú zdrojom nízkofrekvenčného elektromagnetického poľa. Toto žiarenie označujeme ako neionizujúce žiarenie extrémne nízkej frekvencie. Žiarenie môžme posudzovať z hľadiska technický a zdravotné vplyvov.

Pri projektovaní vonkajších elektrických vedení sú tieto dve hľadiská skĺbené. Hygienické štúdie sú povinnou súčasťou projektu návrhu vonkajších elektrických vedení. Častokrát sa projektant stretáva aj s požiadavkou výpočtu indukovaných napätí pri ustálených alebo prechodných stavoch na okolitej infraštruktúre, aku môžu byť inžinierske siete alebo obytné budovy.

Výpočet elektrických parametrov a prúdovej nesymetrie

Vonkajšie elektrické vedenia sú zdrojom nízkofrekvenčného elektromagnetického poľa. Toto žiarenie označujeme ako neionizujúce žiarenie extrémne nízkej frekvencie. Žiarenie môžme posudzovať z hľadiska technický a zdravotné vplyvov.

Pri projektovaní vonkajších elektrických vedení sú tieto dve hľadiská skĺbené. Hygienické štúdie sú povinnou súčasťou projektu návrhu vonkajších elektrických vedení. Častokrát sa projektant stretáva aj s požiadavkou výpočtu indukovaných napätí pri ustálených alebo prechodných stavoch na okolitej infraštruktúre, aku môžu byť inžinierske siete alebo obytné budovy.

Top //]]>